PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību DEPO projekts, Reģ.Nr.40003432834, turpmāk tekstā saukti – Pārzinis, esam veikuši visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Jūsu kā datu subjektu privātumu.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību DEPO projekts kā Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pārziņa kontaktinformācija:
juridiskā adrese: Rūpniecības iela 32B-1k, Rīga, LV-1045
e-pasts: mail@depoprojekts.lv, tālrunis: +371 67508134
Pārzinis, ir veicis visas nepieciešamās darbības, lai tiktu nodrošināta personas datu apstrādes pārskatbildība, tajā skaitā pieaicinājis sertificētus datu aizsardzības speciālistus Regulas atbilstības nodrošināšani.
Ar šo Privātuma atrunu Pārzinis izskaidro, kā apstrādājam jebkuras fiziskas personas personas datus, paskaidrojot to tiesību īstenošanas kārtību un citu informāciju.

Personas datu apstrādes mērķi un to tiesiskie pamati

Pārzinis, veicot fizisko personas datu apstrādi, apstrādā tos līguma sagatavošanai un noslēgšanai, pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei), personāla vajadzībām, finanšu pārvaldībai u.c. kā, piemēram:
 • Personāla atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikuma vēstuli (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu);
 • Personāla vadībai (tai skaitā, darba līgumu slēgšanai ar kandidātu) (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu).
 • Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, ja to nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunktu);
 • Līgumattiecību nodibināšanai un to uzturēšanai ar fizisko personu (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu);
 • Rēķinu sagatavošanai (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu un c) apakšpunktu).
Informējam, ka Pārziņa Privātuma politikā norādīto datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs, fizisko personas dati var tikt apstrādāti arī citiem Privātuma politikā neminētiem mērķiem, nodrošinot datu apstrādes tiesiskumu.
Atgādinām, ka Pārzinim ir pienākums ievērot vienu no Regulā minētajiem datu apstrādes pamatprincipiem (“precizitāte”), tādejādi lūdzam Jūs sniegt Pārzinim tikai precīzus personas datus un jebkuru to izmaiņu gadījumā mūs par to informēt.

Personas datu saņēmēji

No Pārziņa personas datus var saņemt, valsts un pašvaldības iestādes, citas trešās personas tiesību aktos noteiktā kārtībā, kā piemēram, Valsts ieņēmuma dienests, valsts darba inspekcija, apdrošināšanas kompānijas, u.c.
Pārzinis personas datus nenosūta uz trešajām pasaules valstīm.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķi un tā tiesisko pamatojumu, kā arī kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
 • Ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • Ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
Klienta tiesības ir:
 • Tiesību aktos noteiktajā kārtībā, vērsties pie Pārziņa un iegūt informāciju par personas datu kategorijām, kuras ir Pārziņa rīcībā, to datu apstrādes mērķiem, personas datu saņēmējiem un glabāšanas periodiem.
 • Pārzinis veic saziņu ar fizisko personu: personīgi klātienē, pirms tam fizisko personu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīves vietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
 • Fiziska personai ir tiecības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu konkrētai datu apstrādei.
 • Jebkādu aizdomu gadījumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, Jums ir tiesības vērsties pie mums vai iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par, Jūsuprāt, iespējamu Regulas pārkāpumu.
Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde. Pārzinis to nedara.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2018. GADA 19. DECEMBRĪ